Kategorie
Aktualności Praca

Oferta pracy na stanowisko nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

  • Kategoria: nauczyciel 
  • Wymagane  wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończony Zakład Kształcenia Nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
  • Ilość wakatów: 3
  • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 25/25
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Informacja o wakacie : zatrudnienie od 1 września 2024 r.
  • Ważność ogłoszenia : 30 czerwca 2024 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  1. List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz wykształcenie.
  3. Oferty powinny być opatrzone oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”. 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Przedszkola w terminie  do dnia  30 czerwca 2024 r. lub przesłać pocztą na ww. adres.  Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.