Procedura odbioru dziecka z przedszkola

 1. Odebrać dziecko z przedszkola mogą tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka (z zastrzeżeniem pkt.2)
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mogą pisemnie upoważnić do odbierania dziecka z przedszkola inne osoby, które zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Wszelkie  upoważnienia, o których mowa w pkt. 2 muszą być osobiście dokonane lub dostarczone przez rodziców (prawnych opiekunów) do sekretariatu przedszkola, nauczyciela w grupie lub pracownika dyżurującego w szatni. Dopuszcza się jednorazowe upoważnienie rodzica do odbioru dziecka z przedszkola.
 4. Na prośbę pracownika przedszkola (np. osoby pełniącej dyżur w szatni, nauczycielki, pomocy nauczyciela, dyrektora) osoby upoważnione do odbioru dziecka winne okazać dowód tożsamości.
 5. W przypadku zgłoszenia się po dziecko:
 6. osoby nieupoważnionej lub
 7. osoby upoważnionej, ale której stan i zachowanie budzą uzasadnione wątpliwości, że zapewni ona odebranemu dziecku odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo lub
 8. osoby upoważnionej, ale nie znanej dotychczas pracownikom przedszkola oraz nie mogącej udokumentować swojej tożsamości i prawa do odebrania dziecka, nie będzie ono oddane pod jej opiekę.
 9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, osoba dyżurująca w szatni jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie o zaistniałej sytuacji dyrekcję przedszkola lub nauczycielkę sprawującą w danej chwili opiekę nad dzieckiem. Dyrektor lub nauczyciel podejmują dalsze działania w tym zakresie dotyczące np. ustalenia tożsamości osoby, jej prawa do odebrania dziecka, zawiadomienia o sytuacji innych osób upoważnionych do odbioru dziecka. W tym celu pracownicy przedszkola korzystają tylko i wyłącznie z numerów telefonów podanych wcześniej bezpośrednio przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Ostateczną decyzję dotyczącą odbioru dziecka przez daną osobę podejmuje dyrektor przedszkola lub w razie ich nieobecności nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem.
 10. W przypadku niewłaściwego zachowania się (np. agresywnego, wulgarnego) osoby przebywającej na terenie przedszkola, na skutek odmówienia jej z przyczyn wymienionych w pkt. 5 możliwości odbioru dziecka, dyrektor lub nauczyciel zawiadamia o tym fakcie organy porządku publicznego w celu podjęcia interwencji.
 11.  Życzenie jednego z rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez drugiego z rodziców, musi być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.
 12. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny 17:00 tj. do określonego urzędowo czasu pracy przedszkola i pracowników.
 13. W przypadku wystąpienia obiektywnych, nieprzewidzianych wcześniej trudności lub zdarzeń losowych, osoba mająca odebrać dziecko, winna niezwłocznie, telefonicznie poinformować pracowników przedszkola o późniejszym odbiorze dziecka (tj. po godz. 17:00). Ponadto osoba ta powinna podjąć odpowiednie kroki w celu jak najszybszego odebrania dziecka przez nią lub inną osobę upoważnioną.
 14. Do czasu odebrania dziecka nauczyciel przy współudziale osoby dyżurującej w szatni jest zobowiązany do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w tym w miarę możliwości spokoju i dobrego samopoczucia a także zapewnienia co najmniej możliwości korzystania z napojów. 
 15. w przypadku braku wiadomości na temat spóźnienia się osoby mającej odebrać dziecko, nauczyciel podejmuje czynności mające na celu powiadomienie innych osób upoważnionych do odbioru dziecka. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z tymi osobami i nie odebrania dziecka do godz. 18:00 nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora i ustala z nim dalszy tok postępowania np. zawiadomienie jednostki policji o nieodebraniu dziecka z przedszkola, wszczęciu poszukiwań rodziców dziecka a w ostateczności zapewnienia opieki dziecku w policyjnej izbie dziecka lub rodzinnym pogotowiu opiekuńczym.
 16. W sytuacji opisanej w pkt. 12 i braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem nauczyciel podejmuje samodzielną decyzję co do dalszego toku postępowania.
 17. Przy powtarzających się sytuacjach  nie odbierania tego samego dziecka do godz. 17:00, wskazujących na brak należytych starań rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o zapewnienie mu właściwej opieki, dyrektor przedszkola poinformuje o fakcie zaniedbywania obowiązków rodzicielskich przez rodziców dziecka właściwe organy i instytucje prawne.
 18. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania dyrektora o powtarzających się przypadkach nie odbierania tego samego dziecka do godz. 17:00 i sporządzania notatek służbowych w tej sprawie. Notatka służbowa jest podpisywana również przez osobę dyżurującą w szatni. Notatki przechowywane są w dokumentacji przedszkola.