Tematy i zamierzenia

Tematy realizowane według planów dydaktyczno-wychowawczych
oraz przewidywane efekty i osiągnięcia dzieci

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień

 1. Moja grupa.

Dziecko:

 • akceptuje innych uczestników w grupie;
 • rozwija poczucie rytmu i zdolności wokalnych przy piosence pt. „Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • rozwija ogólną sprawność ruchową oraz umiejętność współzawodnictwa;
 • przestrzega zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka;
 • uważnie słucha bajki terapeutycznej pt. „Pierwszy dzień w przedszkolu”;
 • rozpoznaje swój przedszkolny znaczek.
 • To jestem ja.

Dziecko:

 • uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela pt. „Poznajmy się”;
 • rozwija poczucie rytmu i zdolności wokalnych przy piosence pt. „Wesoła zabawa”;
 • rozwija ogólną sprawność ruchową poprzez zabawy integrujące i ruchowe;
 • chętnie uczestniczy w zabawach grupowych;
 • poznaje części swojego ciała poprzez zabawę;
 • przestrzega zasad ustalonych na początku zabawy.
 • Moja droga do przedszkola.

Dziecko:

 • rozpoznaje pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym;
 • koncentruje swoją uwagę na innych osobach;
 • chętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem;
 • segreguje i klasyfikuje przedmioty według podanych cech;
 • bierze udział w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach;
 • poznaje sygnalizację świetlną;
 • wie, jak należy poruszać się na pasach. 
 • Idzie jesień… przez las, park.

Dziecko:

 • poznaje pory roku;
 • zna charakterystyczne dla jesieni oznaki i zjawiska;
 • wie jak rozpoznać poszczególne pory roku;
 • akceptuje zasady panujące w grupie i stosuje się do nich;
 •  rozwija poczucie rytmu i zdolności wokalnych;
 • rozwija zdolności manualne podczas tworzenia prac plastycznych;
 • uważnie słucha utworów literackich czytanych przez nauczyciela;
 • kształtuje umiejętność sprawnego przeliczania w granicach własnych możliwości.